PRIVACY POLICY

Transportbedrijf / Logistiek dienstverlener Agroworld geeft in deze privacy verklaring uitleg over het gebruik van persoonsgegevens en uw rechten.

Onze missie is het aanbieden van duurzame en betrouwbare logistieke diensten.  

Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van onze missie.

Vanzelfsprekend houden wij ons aan wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en gaan wij in onze rol van handelspartner/werkgever vertrouwelijk om met klant-, leveranciers-, sollicitanten- en medewerkersgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Logistiek dienstverlener Agroworld verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het verlenen van haar logistieke diensten.

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van klanten, leveranciers, sollicitanten overeenkomstig vastgestelde doeleinden en rechtsgronden die in deze privacyverklaring per onderdeel nader zijn uitgewerkt. De gegevensverwerking en bewaartermijn zijn beperkt tot wat noodzakelijk is en worden ook per onderdeel aangegeven.

Klanten en leveranciers

Wij verwerken van klanten en leveranciers de volgende persoonsgegevens:

 • naam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres

De grondslag voor deze verwerking is de overeenkomst die wij hebben gesloten met klanten en leveranciers.

Wij verwerken persoonsgegevens van klanten en leveranciers ten behoeve van administratieve doeleinden en de uitvoering van de overeenkomst.

De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is tijdens de uitvoering van de overeenkomst en aansluitend minimaal 7 jaar op grond van de wettelijke fiscale bewaartermijn.

Toegang bedrijfsterrein en pand

Wij verwerken in het kader van cameratoezicht en toegangsregistratie de volgende persoonsgegevens:

 • Camerabeelden van personen
 • Voornaam, achternaam en bedrijfsnaam

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang in het kader van beveiliging.  

Wij verwerken persoonsgegevens van werknemers, klanten en leveranciers ten behoeve van de beveiliging van terrein en pand. Het doel is bescherming van medewerkers en bezoekers en het voorkomen van criminaliteit en fraude waaronder sabotage en diefstal van goederen.

De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is maximaal 4 weken. In de situatie dat er een incident is vastgelegd, worden de betreffende beelden bewaard tot het incident is afgehandeld.

Sollicitanten

Gegevens rond de sollicitatie worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk het werven van personeel ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten. Wij verwijderen uw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieperiode.

Wij vragen uw toestemming wanneer wij sollicitatiegegevens langer willen bewaren voor een periode van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Medewerkers

Gegevens van medewerkers worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Wij verwerken van medewerkers de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Geboorteland;
 • Nationaliteit;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • Kopie rijbewijs;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is tijdens de uitvoering van de overeenkomst en aansluitend minimaal 7 jaar op grond van de wettelijke fiscale bewaartermijn.

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking.

Worden persoonsgegevens doorgegeven buiten de EU

Nee, wij geven geen persoonsgegevens door buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Uw rechten

Wij wijzen u op het recht op inzage, correctie en verwijdering.  Ook heeft u recht op rectificatie, gegevenswisseling, beperking van verwerking en recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit) ingeval van toestemming en overeenkomst mits verwerking via geautomatiseerde methodes. U heeft het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met de contactpersoon zoals onderstaand is vermeld. Wanneer u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kunt u een verzoek indienen via email info@agroworld.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichthoudende autoriteit). U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactpersoon

De verwerkingsverantwoordelijke is Logistiek dienstverlener Agroworld, Luttikhuisweg 3, 7587 MG De Lutte. Contactpersoon is de heer P.B.J. Schasfoort.